Σκοπός και Στόχοι Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου με τη λειτουργία της σκοπεύει:

 • Στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών και την ενίσχυση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 • Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα.
 • Στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου στον οποίο ανήκει η βιβλιοθήκη .
 • Στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης.
 • Σκοποί και στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, οικονομικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία.
 • Στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και κάθε είδους σχετικής μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητα.
 • Στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των νέων.
 • Στην προώθηση της διαφύλαξης και ενημέρωσης στα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών.
 • Να θέτει στη διάθεση του κοινού έντυπο υλικό.
 • Να ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με αυτούς και με διάφορους φορείς.
 • Να συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες και άλλους φορείς.
 • Στην πραγματοποίηση  εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων.
 • Στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με  τους τοπικούς φορείς με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας, της ψυχαγωγίας και της καινοτομίας.